Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

123 e-bikes
Spitsstraat 13A
8102 HW, Raalte

E-mailadres: info@123ebikes.nl

KvK-nummer: 69212732
Btw-identificatienummer: NL001645664B27

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 123 e-bikes en consument. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument gewezen op de tekst van deze algemene voorwaarden. Indien gewenst kan 123 e-bikes op verzoek van de consument de algemene voorwaarden kosteloos toezenden.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van 123 e-bikes zijn vrijblijvend. 123 e-bikes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigingen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste bestellingen zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de e-bike door de consument mogelijk te maken. 123 e-bikes maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden e-bikes. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de 123 e-bikes niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5. Zodra de consument een online bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij een bestelbevestiging van 123 e-bikes. 
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de 123 e-bikes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. 123 e-bikes kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 123 e-bikes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. De 123 e-bikes zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garantie na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.123 e-bikes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Dit herroepingsrecht is van toepassing alszijnde zichttermijn. Het is in dit geval niet toegestaan om de fiets proef te rijden.
 3. Maakt u gebruik van de mogelijkheid om een gebruikte e-bike 7 dagen vrijblijvend proef te rijden, dan gelden de volgende retourvoorwaarden. Zie ook artikel 6.
 4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de consument het product heeft ontvangen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het is dus uitdrukkelijk niet toegestaan om een proefrit te maken.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 6 – Retourvoorwaarden 7 dagen proefrijden

 1. Indien de consument gebruik maakt van de service om een fiets 7 dagen proef te rijden, vervalt het herroepingsrecht van 14 dagen zichttermijn. 
 2. Het recht om de fiets 7 dagen proef te rijden is enkel van toepassing op online aankopen. Ook geldt dit enkel voor gebruikte e-bikes. Voor nieuwe e-bikes geldt uitsluitend het standaard herroepingsrecht van 14 dagen inclucief de daarbij behorende voorwaarden. 
 3. Tijdens deze proeftermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Het product mag maximaal 100km worden proefgereden.
 4. Bevalt de fiets niet, mag hij ongeacht de reden retour gezonden worden. De fiets dient schoon en zonder schade retour te komen. Eventuele schoonmaakkosten of schade kunnen worden doorberekend.
 5. Wil de consument gebruik maken van dit retourrecht na 7 dagen proefrijden;
  1. vragen we dit uiterlijk op de 7de dag na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken via info@123ebikes.nl
  2. zal het aankoopbedrag binnen een week, na ontvangst van de retour worden teruggestort op de rekening waarmee de bestelling is betaald
  3. indien de e-bike is gebruikt wordt eenmaal €29,- aan gebruikskosten in rekening gebracht
  4. eventuele schoonmaakkosten bedragen €20,-
  5. de initieel betaalde verzendkosten ontvangt de consument retour
  6. indien de consument gebruik wil maken van de transporteur om de fiets retour te laten zenden, geldt hiervoor een gereduceerd tarief van €29,- per fiets. Voor België en de Waddeneilanden geldt een toeslag van €25,- per fiets.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen via info@123ebikes.nl. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De kosten van retourzending zijn voor de consument. In het geval van gebruik van onze transporteur, geldt een gereduceerd tarief van €29,-. Voor Belgie en de Waddeneilanden geldt een toeslag van €25,- per fiets. 
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De consument ontvangt het aankoopbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde e-bike retour op het rekeningnummer waarmee de bestelling is betaald. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 11 – De prijs en betaling 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden via iDeal bij het plaatsen van de bestelling. Op verzoek van de consument of van 123 e-bikes kan de betaling ook vooraf per bank/giro geschieden.
 3. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van 123ebikes.nl is vermeld en dit door 123ebikes.nl aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. Op alle aankopen bij 123e-bikes geldt een minimale garantie van 100 dagen. Deze garantie geldt op alle niet slijtagegevoelige onderdelen. Op alle nieuwe producten geldt een garantie van 24 maanden.
 2. 123 e-bikes biedt de consument de mogelijkheid om extra garantie bij te kopen. Deze garantie geldt op alle niet slijtagegevoelige onderdelen, zoals accu, motor, display, controller, naaf, frame, voorvork en lader. Deze garantie geldt niet op onderdelen als banden, remmen, ketting, tandwielen, zadel, standaard en kabels. De garantie is af te sluiten voor 12 of 24 maanden vanaf dag van aankoop.
 3. In het geval van een garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. In het geval van een elektrische fiets dient deze minimaal eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt te hebben ontvangen of uiterlijk elke 3.000km. Een nieuwe elektrische fiets moet binnen 500-800km de eerste servicebeurt hebben ontvangen. Deze mag zijn uitgevoerd bij een externe, maar wel deskundige fietsenmaker.
  De garantie is overdraagbaar naar een volgende eigenaar.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. 123e-bikes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. 123 e-bikes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden. 
 4. Ons streven is om een bestelde e-bike binnen 1 tot 3 weken na bevestiging van de bestelling, doch uiterlijk binnen 30 dagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 123 e-bikes.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 123 e-bikes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 123 e-bikes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 18 – Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland